Privacy

1. Waarom deze Privacy Policy?
Trend Trading Compass betreft een online informatieplatform dat haar activiteiten ontplooit binnen een divisie van de vennootschap naar Belgisch recht ESCAPE NV, met maatschappelijke zetel aan de Hooiweg 24a, 2222 Itegem en met ondernemingsnummer 0461.600.630.
Met deze Privacy Policy willen wij u informeren over de wijze waarop Trend Trading Compass uw persoonsgegevens verwerkt.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?
Heef u na het lezen van deze Privacy Policy toch nog vragen of opmerkingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons contacteren via de volgende gegevens:
   trendtradingcompass.com
   ev@trendtradingcompass.be
   +32 (0)475 28 71 62

3. Welke persoonsgegevens verwerkt men in een fotostudio?
Trend Trading Compass verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van klanten, leveranciers en medewerkers.

Klanten:
Van zodra u bij Trend Trading Compass een klantenaccount aanmaakt, verzamelen wij de volgende gegevens met het oog op verwerking van de administratie en facturatie:
   – Sociale titel
   – Voornaam & naam
   – Eventueel: bedrijfsnaam en BTW nummer
   – Adres
   – E-mailadres
   – Wachtwoord
   – Telefoonnummer

Leveranciers:
Van zodra Trend Trading Compass een bestelling bij u plaatst, verzamelen wij de volgende gegevens met het oog op verwerking van de administratie:
   – Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres
   – Beroep en betrekking
   – Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
   – Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

Medewerkers:
Van zodra er met Trend Trading Compass een samenwerkingsverband tot stand komt, verzamelen wij de volgende gegevens met het oog op de verwerking van de administratie:
   – Identificatiegegevens zoals o.a. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres
   – Beroep, betrekking, opleiding
   – Financiële bijzonderheden zoals o.a. bankrekeningnummer
   – Eventuele persoonlijke gegevens: samenstelling gezin, burgerlijke staat, rijksregisternummer
   – Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt via o.a. correspondentie, e-mail, telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Trend Trading Compass verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna vermelde doelen gegroepeerd volgens hun wettelijke basis.
   – Uitvoering van een opdracht (incl. de fase voorafgaand de opdracht).
   – Levering en facturatie van onze diensten;
   – Contact via telefoon of e-mail in het kader van onze dienstverlening;
   – Informatie over wijzigingen van onze diensten;
   – Klantenadministratie;
   – Afhandelen van uw betaling.
   – Wettelijke en reglementaire verplichtingen.
   – Het antwoorden op een officieel verzoek van hiertoe gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties;
   – Het vervullen van onze (fiscale) verplichtingen.
   – Toestemming van de betrokkene.
   – Het verzamelen van uw gegevens omtrent uw beroep en/of opleidingsniveau om uw applicatie voor een openstaande vacature te verwerken;
   – Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens om uw aanwezigheid op events te kunnen registreren;
   – Direct marketing zoals o.a. een nieuwsbrief.

5. Gebruiken wij uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden?
Wanneer wij zouden willen overgaan tot een verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in deze Privacy Policy is vermeld, zullen wij u voorafgaand contacteren om u daarvan op de hoogte te stellen. In geval hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vereist is, wordt deze eerst gevraagd alvorens tot verwerking over te gaan.

6. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Trend Trading Compass enkel bewaard en verwerkt voor zolang dit noodzakelijk is volgens de doeleinden van de verwerking.

7. Beveiliging
Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen gecontroleerd en, indien nodig, bijgesteld. In het geval er zich toch een datalek zou voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, wordt u persoonlijk verwittigd binnen de door de wet bepaalde wijze en termijn. Trend Trading Compass kan niet aansprakelijk worden geacht voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk om te allen tijde de veiligheidsvoorschriften te respecteren, onder meer door elke niet geautoriseerde toegang tot uw login en code te voorkomen.

8. Vertrouwelijkheid en delen met derden
Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Trend Trading Compass verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang of de overeenkomst met u. Trend Trading Compass maakt gebruik van diensten van derden (website, e-mail, it-partner). Hierdoor hebben deze partijen toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens. Wanneer wij persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

9. Geen profiling of automatische besluitvorming
Trend Trading Compass verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

10. Uw rechten
Overeenkomstig de huidige regelgeving heeft u als betrokkene onderstaande rechten:
Recht op toegang/inzage
U heeft het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij daarvan maken inclusief een kopie daarvan op te vragen.
Recht op verbetering
U heeft het recht om verbetering van uw gegevens te vragen indien deze niet correct zouden zijn.
Recht op verwijdering
U kan vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen van zodra er geen rechtmatige grondslag meer is om deze gegevens te verwerken.
Recht op beperking Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, heeft u het recht ons te verzoeken deze verwerking te beperken.
Recht op vrije overdraagbaarheid
U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens echt om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of ons te vragen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen.
Recht op intrekking van uw toestemming
U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, steeds in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of die van een derde.
Recht van verzet
U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (in dit laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Dergelijk verzet is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Om een of meer van uw bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een verzoek tot Trend Trading Compass met duidelijke vermelding van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken, alsook een kopie van uw identiteitskaart om u te kunnen identificeren:
   Trend Trading Compass
   info@trendtradingcompass.be
   +32 (0)475 28 71 62

Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter. In geval verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn, zal ofwel een redelijke vergoeding worden aangerekend, ofwel zal geweigerd worden aan het verzoek gevolg te geven. U heeft bovendien steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
   Gegevensbeschermingsautoriteit
   commission@privacycommission.be
   +32 22 74 48 00
   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

11. Wijzigingen
Trend Trading Compass behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy ten allen tijde te wijzigen. De meest recente versie wordt steeds op onze website geplaatst. Het is derhalve aangeraden om onze Privacy Policy regelmatig te raadplegen via onze website.