Algemene voorwaarden

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    Educatie Service: onze dienstverlening heeft alleen betrekking op het gebied van educatie en/of training, die wij verzorgen als aanbieder.
    Aanbieder: de partij die de Educatie Service aanbiedt.
    Klant: de partij die gebruik maakt van de Educatie Service.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijs en andere aanbiedingen, leveringen, diensten en overeenkomsten met
betrekking tot onze Educatie Service, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Alle offertes en aanbiedingen van de aanbieder zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken of gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4. Een overeenkomst tussen de aanbieder en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de aanbieding van de aanbieder heeft aanvaard door de volledige betaling op onze rekening te hebben overgemaakt en de aanbieder deze ook op rekening heeft ontvangen.

5. Indien de klant de overeenkomst annuleert, is de klant gehouden om aan de aanbieder een vergoeding te betalen ter hoogte van 80% van de overeengekomen of betaalde prijs, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

6. De prijzen voor de Educatie Service zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, tenzij anders vermeld. De betaling dient op voorhand te gebeuren.

7. De klant zal de cursus en al hetgeen hij leert als vertrouwelijke informatie beschouwen en geheimhouden. Hij zal deze informatie niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toezegging van de aanbieder. De aanbieder zal alle informatie van de klant als vertrouwelijk beschouwen en geheimhouden. Tenzij hij wettelijk verplicht wordt om gegevens door te geven.

8. De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Educatie Service, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aanbieder.

9. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Educatie Service berusten bij de aanbieder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10. Op alle overeenkomsten met betrekking tot de Educatie Service is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd voor de rechtbank van Antwerpen.